સંતુષ્ટ

 

મૂત્રાશય

આંતરડા

પેલ્વિક ફ્લોર સ્નાયુઓ